Gezonder

14 Oktober 2018

Gezonder

In dit luik komen verschillende aspecten van het thema 'gezonder' aan bod. Om het lezen wat gemakkelijker te maken hebben we ervoor gekozen om dit onder te verdelen in 4 secties: mobiliteit, milieu en natuur, dierenwelzijn, en sport.


Mobiliteit

 1. Veilige en afgescheiden fietspaden zijn steeds een prioriteit en een speerpunt voor Groen.

 2. Kwalitatieve fietsenstallingen met oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen aan bus- en tramhaltes, scholen en allerlei voorzieningen, zorgen voor meer fietscomfort.

 3. Deelfietsen aan bv. de tramhalte Middelkerke Casino en aan Leffinge kerk geven gebruikers van openbaar vervoer de mogelijkheid om over te stappen op de fiets.

 4. Op het Middelkerkse marktplein voorzien wij een mobipunt: bovengronds een fietsparking met deelfietsen en oplaadpunt voor elektrische fietsen, ondergronds een autodeelstandplaats.

 5. In de kernen van Middelkerke en deelgemeenten opteren wij voor zone 30, met duidelijke signalisatie. Langzaam verkeer in heel de dorpskern bevordert de rust en de veiligheid en zorgt voor gezondere lucht.

 6. Na de aanleg van het nieuwe tracé vanaf de snelweg tot aan het rondpunt naast Ter Strepe, maken we van de Spermaliestraat een fietsstraat met eenrichtingsverkeer voor auto’s van het gemeentehuis tot Driewegen. Fietsstraten zijn reeds in heel wat steden en gemeenten ingeburgerd en ook de Duinenweg nabij Raversijde is al een fietsstraat. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Verschillende gemeenten maken het asfalt van de fietsstraat rood.

 7. In het kader van het nieuwe tracé is het moment gekomen om werk te maken van de bredere mobiliteit in Middelkerke-centrum. We pleiten voor een studie waarbij burgerinspraak en expertise elkaar versterken. Hierbij gaan wij voor een opwaardering van de Leopoldlaan als winkelwandelstraat in een autoluw centrum. De Kerkstraat moet dringend fietsvriendelijker ingericht worden.

 8. Ook buiten de kern zijn er een aantal mogelijkheden om meer met de zwakke weggebruiker rekening te houden. We denken hierbij aan een fietsoversteekplaats op de Westendelaan t.h.v. de Logierlaan of Koussestraat. Ook de Lombardsijdelaan richting Nieuwpoort kan een facelift gebruiken. Door het verleggen van het tramtracé is er voldoende ruimte om een fiets- en wandelroute aan te leggen richting Nieuwpoort. De brug in Leffinge kan veiliger gemaakt worden evenals de fietsverbindingen tussen de deelgemeenten en Middelkerke. De Brugsesteenweg en de Schorestraat tussen Sint-Pieters-Kapelle en Schore, de Fleriskotstraat in Leffinge en de Nieuwpoortlaan in Lombardsijde, De Spermaliestraat, de Kerkstraat en het kruispunt aan het gemeentehuis in Middelkerke, (Kerkstraat, Oostendelaan, Spermaliestraat) De Slijpesteenweg, de Zevenkotesteenweg, … zijn gevaarlijke punten die prioritair moeten aangepakt worden.

 9. Het parkeerbeleid van de gemeente wordt volledig herbekeken en afgestemd op het nieuwe tracé. Parkeren in het centrum wordt ontmoedigd, de aantrekkingskracht van randparkings wordt verhoogd. Er worden aantrekkelijke looplijnen aangelegd naar het strand en het centrum. Er is zichtbare informatie en aansluiting op openbaar vervoer.

 10. Wij pleiten voor het opwaarderen en heropenstellen van oude trage wegen om het wandeltoerisme te stimuleren. Hierbij denken we o.a. aan kerkwegels en het stukje jaagpad langs de vaart tussen Slijpe en Nieuwpoort, waarvan we de asfaltering (ook omwille van de natuurwaarde) geen goede zaak vinden.


  Milieu en natuur

 11. Het milieubeleid van de gemeente kan een pak ambitieuzer. Een volwaardig uitgebouwde milieudienst is het fundament van een duurzame gemeente. Voldoende bemanning is de voorwaarde om zich niet te beperken tot het minimale. Eigen initiatieven ontwikkelen, actieplannen opmaken, een beleid uitstippelen, de nodige opvolgingen en controles uitvoeren, ..., dat alles kan je onmogelijk waarmaken met amper één medewerker.

 12. Een systematische aftoetsing van de milieueffecten en duurzame ontwikkelingsdoelen bij beslissingen van andere diensten en bij het uitreiken van vergunningen is noodzakelijk voor een duurzaam beleid. Indien niet duurzaam bevonden, wordt een alternatief gezocht of geannuleerd.

 13. Groen wil een duurzaamheids- en toegankelijkheidstoets voor evenementen, met:
  - een afvalplan bij elk evenement met invoeren van herbruikbare bekers
  - subsidies afhankelijk van de duurzaamheid
  - het weren van sterk vervuilende evenementen uit de gemeente
  - vlotte toegankelijkheid eisen voor rolstoelgebruikers en andere mindervalide personen bij evenementen

 14. Wij streven naar een leefbaar evenwicht tussen toerisme en het lokale karakter. Groot-Middelkerke heeft naast de grootschalige evenementen ook heel wat andere troeven die in de verf gezet mogen worden.

 15. Het burgemeestersconvenant is een engagement om de doelstellingen omtrent klimaat en energie op ons grondgebied te helpen verwezenlijken. Verderzetting hiervan is een must. De groepsscreening en -renovatie van huizen die uit het convenant voortkomen mogen een forse uitbreiding kennen.

 16. Middelkerke moet zorgen voor een goed uitgewerkt asbestplan waarbij bewoners aangespoord en begeleid worden om op een veilige manier oude asbestdaken te vervangen. Vanzelfsprekend moet er ook in het containerpark strikt volgens de regels mee omgegaan worden.

 17. De gemeente dient bezorgd te zijn om de gezondheid van zijn inwoners, waarbij gewaakt moet worden over nachtrust en schone lucht. Uitbreiding van nachtvluchten en versoepeling van geluidsnormen vanuit de luchthaven van Oostende passen daar niet bij. Het gemeentebestuur dient alles in het werk te stellen om overlast te vermijden.

 18. Nationaal pleiten wij sterk voor het invoeren van statiegeld op blik en brik om zwerfvuil tegen te gaan. Groen-Middelkerke staat hier volledig achter. Daarnaast willen wij opnieuw een straatveger in elke deelgemeente en GAS-ambtenaren die proactief op zoek gaan naar sluikstorters. We pleiten ook voor gratis vuilniszakken voor kwetsbare doelgroepen.

 19. We pleiten ook voor het invoeren van mobiele containerparken in de deelgemeenten: op vaste tijdstippen, zoals nu al bij ophalingen van snoeiafval, rijdt een vrachtwagen naar een deelgemeente, waar bewoners hun grofvuil kunnen afgeven. Er kan telkens een andere soort fractie opgehaald worden.

 20. We stappen af van eenjarige perkplanten en gaan voor meer duurzame alternatieven zoals kruiden en streekgebonden eetbare en vaste planten. We subsidiëren en geven logistieke ondersteuning bij aanleg van geveltuintjes. Tegelijk investeren we in meer personeel voor het groenonderhoud.

 21. Waar mogelijk voorzien we extra volkstuintjes en we ondersteunen samentuinprojecten. Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) ondersteunt sinds 2006 al meer dan tachtig samentuinen. Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel… iedereen is welkom in een samentuin.

 22. Middelkerke hinkt tientallen jaren achterop op gebied van het naleven van de wetten op het bermbeheer. Heel recent zijn de eerste muizenstapjes in de goede richting gezet. Nu moet er een ferme tand bijgestoken worden om van onze bermen opnieuw bloemenrijke ecologisch waardevolle verbindingen te maken.

 23. De gemeentelijke subsidies bij aankoop van percelen natuurgebied door Natuurpunt werden tijdens de voorbije legislatuur verlaagd. Omdat natuur van levensbelang is voor iedereen willen wij ze opnieuw optrekken tot het vroegere niveau.

 24. Het natuurinrichtingsproject van De Schuddebeurze in Lombardsijde is een uitzonderlijk ecologisch waardevol project, opgezet en gefinancierd door de provincie met steun van Europa. Wij verwachten dat de gemeente hieraan alle nodige steun blijft verlenen.


  Dierenwelzijn

 25. Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Het welzijn van veel dieren komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, gehouden, verhandeld of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we kordaat ingrijpen. Registratie van diereneigenaars, en bij erge overtreding verbod tot houden van dieren zijn noodzakelijk. Een ‘dierenflik’ kan hierbij het aanspreekpunt zijn. Dit betekent dat één politieambtenaar zich specialiseert in dierenwelzijn.

 26. Er komt een centraal online loket aangaande het houden van dieren, met meldpunt voor weggelopen en vermiste dieren. Een uitgebouwde milieudienst kan deze taak op zich nemen en kan meteen ook het centrale infopunt rond dierenwelzijn integreren.

 27. Dieren hebben een positief effect op mensen. Het houden van huisdieren kan therapeutisch werken en hulp bieden tegen vereenzaming. Omdat gezelschapsdieren vaak een bijzonder positieve impact hebben op het welbevinden van mensen, kan de gemeente de sociaal zwakkeren steunen met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten. Ook kunnen huisdieren toegelaten worden in woningen van het OCMW, bejaardenhuizen en serviceflats mits duidelijke afspraken en beperkingen.

 28. Een tussenkomst van de gemeente bij sterilisatie en castratie kan overpopulatie helpen terugdringen.

 29. Meer hondenpoepbuizen zorgen ervoor dat hondenbaasjes hun zakjes tijdig kwijt kunnen.

 30. Losloopzones voor honden worden meer bekend gemaakt.

 31. We willen een verbod op gebruik van dieren tegen betaling op kermissen, circussen en andere attracties.

 32. Biologische veehouderij dient gestimuleerd en gesteund vanuit de gemeente.


  Sport

 33. Om een efficiënter gebruik van de voetbalvelden te bewerkstelligen, pleiten we voor een betere samenwerking tussen de voetbalclubs op vlak van jeugdwerking. De sportdienst en verantwoordelijke schepen nemen de verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking tussen de verschillende sportclubs in alle sportdisciplines.

 34. Wij zetten in op kleinere sportevenementen en stimuleren kleinschalige initiatieven toegespitst op de eigen bevolking.

 35. Bij tennisevenementen opteren wij voor het gebruik van de bestaande tennisinfrastructuur in plaats van pop-upevenementen.

 36. We ondersteunen de vraag van de sportraad voor renovatie en homologatie van sportzaal de Barloke in Leffinge, met uitbouw van extra kleedkamers en het vernieuwen van de betonvloer. Zo dienen sportclubs voor kampioenschappen niet meer uit te wijken naar andere steden of gemeenten.