Menselijker

14 Oktober 2018

Menselijker

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

1. Alle nieuwkomers die in onze gemeente aankomen moeten kunnen rekenen op een warm en open onthaal, met aandacht voor welzijn.

2. We willen dat Middelkerke opnieuw toetreedt tot het project Wintegratie. De sluiting van het asielcentrum in Lombardsijde hoeft niet te betekenen dat er niet meer ingezet wordt op integratie van anderstalige nieuwkomers. Via Wintegratie kunnen de nieuwkomers hun talenten optimaliseren en zich maximaal integreren.

3. Een mobiel lokaal dienstencentrum bezoekt op geregelde tijdstippen de deelgemeenten. Hierbij creëren we een ontmoetingsplaats waar ruimte is voor een gezellige babbel en waar mensen terechtkunnen met hun vragen. Net zoals in erkende dienstencentra verleent het mobiel lokaal dienstencentrum diensten van allerlei aard aan senioren en de bewoners van een buurt of wijk. Ook wordt actief op zoek gegaan naar armoede of vereenzaming.

4. Buurtgerichte zorg heeft een grote meerwaarde, op voorwaarde dat er een sterke professionele omkadering is. Ouderen en zorgbehoevenden kunnen op die manier langer in de eigen omgeving blijven. Hierdoor kunnen zij meer beroep doen op het eigen netwerk en behouden zij het contact met hun eigen sociaal weefsel.

5. Groen pleit voor het herwaarderen van de opvoedingsondersteuning en het optimaliseren van de samenwerking met Katrol, Arktos e.d. Brugfiguren in de scholen spreken kwetsbare gezinnen aan. Ze vormen de verbinding tussen de school, de gezinnen en de gemeente. Zowel bij financiële, familiale als psychische problemen bieden zij hulp. Ze begeleiden de gezinnen en helpen hen bij het aanvragen van studietoelagen, tegemoetkomingen en diensten waar ze recht op hebben.

6. Mantelzorgers verdienen meer waardering. Daarom garanderen we een laagdrempelige gemeentelijke mantelzorgpremie van € 60 voor wie zorgt voor 1 persoon en € 75 voor wie zorg draagt voor 2 of meer zorgbehoevende personen. Het bedrag wordt rechtstreeks op de rekening van de mantelzorger gestort, de voorwaarden zijn soepel en stimulerend, met een eenvoudige aanvraagprocedure.

7. We richten een gemeentelijk informatiepunt in voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak ook 'zorgmanagers'. In het gemeentelijk informatiepunt kan men terecht met alle zorgvragen en vinden mantelzorgers een overzicht van alle zorgdiensten. Op regelmatige basis worden de mantelzorgers gecontacteerd met de vraag of er veranderde noden zijn.

8. De gemeente kan een voortrekkersrol aannemen in het kader van gezondheidspreventie bij sportclubs, door bijvoorbeeld bij concessies geen contracten op te leggen die alcoholverbruik bevorderen.

9. We zorgen voor goed onderhouden en toegankelijke openbare toiletten, ook in de deelgemeenten.

10. We maken het parkeren voor mensen met een parkeerkaart voor mindervaliden, op de voor hen voorziene plaatsen, gratis. Vanzelfsprekend dient er voldoende gecontroleerd te worden op het correct gebruik van die parkeerplaatsen. Valide mensen mogen die plaatsen niet innemen. Dat is een elementaire vorm van respect.

11. We stellen gemeentelijke infrastructuur nog meer open voor multifunctioneel gebruik. Bij de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Westende moet voorzien worden dat de speelplaats tijdens de vakanties opengesteld wordt.

12. Bij nieuwbouwprojecten wordt avontuurlijk speelgroen voorzien (met meer speluitdagingen en meer natuur dan op de traditionele speelpleintjes) en pleintjes voor sportrecreatie met voldoende zitbanken voor ouders en senioren. Ook op de reeds bestaande pleintjes is er nood aan meer zitbanken.

13. Om de buurt een samenhorigheidsgevoel te bezorgen pleiten wij voor gevelbankjes.

14. We zijn voorstander van het opnieuw decentraliseren van de gemeentelijke speelpleinwerking, met o.a. een speelplein in Leffinge. We waarborgen dat jeugdwerking voor iedereen toegankelijk is. Daarom voorzien we een sociale toets en blijven we inzetten op diversiteit. Op de meest kwetsbare plaats worden extra monitoren voorzien.

15. Groen pleit voor meer avond- en nachtbussen van en naar Oostende. Middelkerke moet in de toekomst blijven investeren in een verbinding met de deelgemeenten, onder andere via de belbus en uitbreiding van de vaste lijnen.

16. Op de locatie van het oud zwembad voorzien wij een nieuw jeugdhuis, met integratie van de jeugddienst. Hier is ook ruimte voor kinderopvang. Op deze manier krijgt de locatie een nuttige bestemming en vermijden we een loskoppeling van jeugdhuis en jeugddienst. We voorzien hier uiteraard ook plaats voor een stukje groen.

17. Het overhevelen van de jeugddienst van de afdeling 'welzijn' naar 'vrije tijd' is voor ons niet noodzakelijk. Het belangrijkste is evenwel de goede invulling van de werking. De welzijnsfunctie van de jeugddienst mag hierbij niet onder druk worden gezet.

18. Naast de traditionele vorm van toerisme moet Middelkerke meer inzetten op hoevetoerisme, fietstoerisme, plattelandstoerisme, e.d.

19. Om milieuvriendelijk ondernemen te promoten kan een inventaris opgemaakt worden van milieuvriendelijke bedrijven, winkels en horeca. Hierbij organiseren we een gratis publiciteitsplatform, zoals het Ecoplan in Oostende.